STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI ZAWSZE BLISKO
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Falck Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102), przy ul. Jana Olbrachta 94, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213143, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 17.500.000,00 zł, NIP 5272435938, REGON 015755741, zwany dalej FUNDATOREM ustanowił aktem notarialnym sporządzonym w dniu 4 marca 2015 roku przez notariusza Rafała Skupa w Warszawie, ul. Górczewska 47 lok.13, rep. A 675/2015 fundację pod nazwą Fundacji Zawsze Blisko, zwaną dalej Fundacją.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz nazwy Fundacja Zawsze Blisko.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą fundacji jest Olsztyn.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§ 5

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

 1. Udzielanie pomocy podmiotom medycznym będącym w trudnej sytuacji w szczególności finansowej lub organizacyjnej;
 2. Działalność charytatywna, udzielanie pomocy i wsparcia świadczeniobiorcom podmiotów leczniczych a także osobom chorym, pokrzywdzonym przez los pod względem fizycznym, zdrowotnym, w tym również działalność oświatowa i wychowawcza w tym zakresie;
 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i systemów w ochronie zdrowia;
 4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i systemów ochrony przeciwpożarowej.
 5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania rozwoju profilaktyki zdrowotnej;
 6. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania rozwoju profilaktyki ochrony przeciwpożarowej
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 8. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i zagranicą, działającymi na rzecz ochrony zdrowia lub profilaktyki zdrowotnej a także działalności badawczej lub naukowej;
 9. Wspieranie organów administracji rządowej, pozarządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami w podejmowaniu działań związanych z profilaktyką zdrowotną lub z ochroną zdrowia, ochroną środowiska,
 10. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji menagerskiej i zarządzaniu, w szczególności w placówkach medycznych lub placówkach ochrony przeciwpożarowej;
 11. Upowszechnianiewiedzynatematnowoczesnych,innowacyjnych,alternatywnychi zgodnych z prawem metod zarządzania w placówkach medycznych;
 12. Organizowanie i wspieranie programów doposażania podmiotów leczniczych w sprzęt, w tym medyczny oraz poprawy warunków lokalowych udzielania świadczeń.
 13. Organizowanie i wspieranie programów doposażania podmiotów ochrony przeciwpożarowych.
 14. Upowszechnianie wiedzy na temat ochrony zdrowia i służby zdrowia oraz ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 15. Prowadzenie działań edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia dla personelu medycznego, ochrony, w tym przeciwpożarowej, zarządczego oraz pomocniczego;
 16. Organizowanie i wspieranie programów profilaktycznych.
 17. Organizowanie i wspieranie programów wczesnego wykrywania chorób i problemów zdrowotnych.
 18. Działalność na rzecz poprawy funkcjonowania sektora ochrony zdrowia;
 19. Działalność na rzecz poprawy dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, w tym wspieranie tworzenia sieci punktów udzielania świadczeń zdrowotnych.
 20. Działalność na rzecz systemu kształcenia personelu medycznego i kadry zarządczej podmiotów leczniczych, mające na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej;
 21. Propagowanie dobrych praktyk w obszarze świadczonych usług medycznych i zarządzaniu podmiotami leczniczymi;
 22. Działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania nowoczesnych technologii jako narzędzi w edukacji, tworzeniu, ekspozycji i rozpowszechnianiu wiedzy na temat zarządzania, w tym zarządzania podmiotami leczniczymi;
 23. Rozpowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, przeciwpożarowego, udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy medycznej, a także podejmowanie, inicjowanie i organizowanie działań oraz przedsięwzięć w tym zakresie.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i wspieranie finansowania zakupu specjalistycznego sprzętumedycznego, ochrony przeciwpożarowej.
 2. Pomoc finansową i rzeczową.
 3. Działalność edukacyjną, wydawniczą, naukową i badawczą, w tym prowadzenie akcjiszkoleniowych i informacyjnych.
 4. Wspieranie finansowania i realizacji inwestycji polegających w szczególności nabudowie, remontach lub modernizacjach placówek medycznych lub ochrony p.poż.
 5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymiw zakresie wymienionym w celach Fundacji.
 6. Dostarczanie wiedzy oraz przygotowywanie inicjatyw umożliwiających efektywną współpracę wewnątrz sektora ochrony zdrowia.
 7. Wydawanie opinii, komentarzy, recenzji, artykułów, publikacji o tematyce związanej z celami Fundacji.
 8. Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o tematyce związane z celami Fundacji.
 9. Prowadzenie własnego portalu internetowego.
 10. Promowanie, inicjowanie, wspieranie, organizowanie przedsięwzięć i projektów otematyce związanej z celami Fundacji.
 11. Podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa w szczególności dotyczących tematyki związanej z ochroną zdrowia i służbą zdrowia, ochroną p.poz.
 12. Prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresieokreślonym celami Fundacji.
 13. Promowanie, inicjowanie, wspieranie, organizowanie przedsięwzięć i projektów związanych z rehabilitacją osób chorych, pokrzywdzonych przez los, niepełnosprawnych w tym w szczególności poprzez sport,
 14. Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.

§ 9

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może także wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami statutowymi.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz wszelkie mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji (w tym środków unijnych),
 3. grantów,
 4. dochodów z darów, ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku Fundacji.

§ 12

 1. Dochody Fundacji przeznaczane są na realizacje jej celów statutowych oraz na pokrywanie kosztów działalności Fundacji.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa oświadczenia składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

Władze Fundacji

§ 14

 1. Władzami fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji.
  b) Rada Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracachtego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 3. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tegoorganu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech członków powołanych przez Radę Fundacji.
 2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Każdy członek Zarząd Fundacji może być odwołany przez Fundatora przed upływemkadencji.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje ponadto w przypadku:
  a) zgonu członka Zarządu,
  b) pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,
  c) odwołania przez Radę Fundacji

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizacją jej celów,
  b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  c) uchwalanie regulaminów,
  d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) występowanie z wnioskiem o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
  h) składanie Fundatorowi corocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Sposób Reprezentacji

§ 17

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest samodzielnie członek Zarządu.

Rada Fundacji

§ 18

 1. Fundator może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Fundacji.
 2. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa się z od 3 do 7 członków.
 4. Członkiem Rady Fundacji z mocy statutu jest Prezes Zarządu Falck Medycyna sp. zo.o., który jest jednocześnie jej Przewodniczącym
 5. Z zastrzeżeniem ust. 4, członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator, który określa również ilość członków Rady.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez topozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętejjednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 7. Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz orazzwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji zczłonkostwa lub śmierci członka Rady.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w ZarządzieFundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lubnawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 19

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosekZarządu lub na wniosek Rady wyrażony w uchwale podjętej większością głosów,zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przyobecności co najmniej połowy członków Rady, w razie równej liczby głosów decydujegłos Przewodniczącego.
 4. Każdy członek Rady ma jeden głos. Członek Rady, który jest nieobecny podczasposiedzenia Rady może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do głosowania członkowiobecnemu. Członek obecny może reprezentować tylko jednego Członka nieobecnego.
 5. Podejmowanie przez Radę uchwał może odbywać się w trybie głosowaniapisemnego, bez zwoływania posiedzenia. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeśli każdy Członek Rady wyraził zgodę na głosowanie pisemne oraz otrzymał treść projektu uchwały.

§ 20

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Proponowanie i ustalanie głównych kierunków działalności i metod działania Fundacji.
 2. Działalność o charakterze doradczo-konsultacyjnym.
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 4. Analiza inicjatyw i projektów.
 5. Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, który składa wniosek o wyrażenie zgody na połączenie Radzie Fundacji. Rada Fundacji wyraża zgodę w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji podlegają przekazaniu na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.

§ 27

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut Fundacji (wersja PDF)

Przewiń do góry